Thi công hệ thống điện động lực và điều khiển

Năm 2016 Thi công hệ thống điện động lực và điều khiển nhà máy Xử lý khí Cà Mau GPP thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam