Thiết kế thi công hệ thống chống ăn mòn CP

- Năm 2014 Thiết kế thi công hệ thống chống ăn mòn CP – Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải – I tỉnh Trà Vinh

- Nhà máy Gang thép Formosa

- Năm 2014 Thi công Cathodic protection của tuyến ống khí nhà máy Linde 1 – Linde 2 cho các trạm khách hàng